ملاحظاتی درباره مسئله زن
(مجموعه مقالات)

اشرف دهقانی

  

اين مقالات نخستين بار در نشريه "پيــام فدايی" ارگان چريک‌های فدايی خلق ايران به چاپ رسيده‌اند. مقاله "رواج فرهنگ زن‌ستيزانه در خدمت استثمار هرچه بيشتر کارگران" يک بار نيز به صورت جزوه‌ای جداگانه به ياد رفيق "سيــما دريائی" تحت اين نام منتشر گرديده است.

سيما دريائی يکی از رفقای سازمان ما بود که در سال ۱۳۶۰ با مقاومت و تسليم‌ناپذيری خود در زندان در مقابل مزدوران جنايتکار رژيم جمهوری اسلامی سنت پايداری کمونيستی را پاس داشته و تاثير انقلابی به‌سزا، بخصوص در بين مبارزين زندانی زندان قزل‌حصار به جای گذاشت. خاطره شبی که در زندان نام او را برای اعدام شدن خواندند فراموش‌نشدنی است. شبی که سيما با ايمان به پيروزی کارگران و زحمتکشان گوئی که عازم مسافرتی است، با لب خندان هم‌بنديهای خود را به گرمی بوسيد و در حالـی‌که آنها را به مبارزه هرچه قاطع‌تر با رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی فرامی‌خواند، با آنها وداع گفته و با قدمهايی استوار به سوی جوخه اعدام رهسپار شد.

يادش گرامی و راهش پررهرو باد!

دی‌ماه ۱۳۸۱


 

فهرست مقالات:

شمائی از فمينيسم و مسئله زن

 

در توضيح شعار "آزادی زنان زحمتکش بايد به دست زنان زحمتکش انجام پذيرد"

و مختصری در مورد ضرورت اعمال رهبری طبقه کارگر بر مبارزات زنانجمهوری اسلامی و حقوق زنانرواج فرهنگ زن ستيزانه در خدمت استثمار هرچه بيشتر کارگران


(به مناسبت ۸ مارس روز بين‌الـمللـی زنان کارگر و زحمتکش)

 

بازگشت به صفحه زنان

http:/www.siahkal.com/zanan.htm