يورش چماقداران رژيم به کارگران شرکت واحد را محکوم می کنيم!

 

 

روز دوشنبه 19 ارديبهشت ماه حدود 300 نفر از چماقداران شناخته شده "خانه کارگر" جمهوری اسلامی به محل برگزاری جلسات هيات موسس سنديکا های کارگران شرکت واحد حمله برده و ضمن شکستن در و شيشه های اين محل و ضبط اسناد و مدارک کارگران شرکت واحد، به ضرب و شتم فعالين اين هيات پرداخته و يکی از مسئولين اين هيات بنام منصور اصلانلو را شديدا مضروب نمودند، به طوری که نامبرده اکنون در بيمارستان بستری می باشد.

 

اين اقدام وحشيانه در مقابل چشمان نيروی انتظامی جمهوری اسلامی که ظاهرا قرار بود از برگزاری جلسه محافظت نمايد، رخ داد. در جريان حمله اوباشان جمهوری اسلامی، تنها کار نيروی انتظامی فيلم برداری از صحنه های دلخراش اين يورش بود. برمبنای گزارشات رسيده در جريان اين يورش، حسن صادقی، دبير کانون شوراهای اسلامی کار در حالی که به عنوان سرکرده چماقداران، دست های اصلانلو را از پشت گرفته بود، چماقدار ديگری بنام جلال سعيد منش با چاقو قصد بريدن زبان و گردن نامبرده را داشته است.

 

يورش وحشيانه چماقداران اسلامی به هيات موسس سنديکای کارگری شرکت واحد با توجه به ماهيت ضد کارگری و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی امری کاملا قابل انتظار از اين رژيم بود و می باشد. اين واقعيت هولناک تنها يک بار ديگر نشان می دهد که ديکتاتوری حاکم هرگز تحمل تشکل های کارگری غير وابسته به حکومت را نداشته و اگر هم در شرايطی و موقتا به اين امر تن بدهد از هيچ تلاشی برای سرکوبی آن فروگذاری نخواهد کرد. بر اساس چنين واقعيتی است که مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری الزاما بايد با مبارزه بر عليه ديکتاتوری عجين گردد و مبارزه با ديکتاتوری حاکم در ايران نيز جز با مبارزه برای نابودی سيستم سرمايه داری وابسته نمی تواند به موفقيت بيانجامد. اين حقيقت را اکيداً بايد مورد مداقه و توجه قرار داد و تلاش  نمود تا مبارزات قهرمانانه کارگران صرفا در چهارچوب مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری محدود نمانده و در این جهت به پیش برود. واقعیت این است که شکل گيری تشکل های مستقل کارگری به گسترش فضای آزاد در سطح کل جامعه وابسته می باشد و چنين شرايطی جز از طريق تلاش در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی  نظام سرمايه داری وابسته در ايران، مهيا نمی گردد.

 

 

نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی!

هر چه گسترده تر باد رزم دلاورانه کارگران ايران!

پيروز باد انقلاب                زنده باد کمونيسم

 

با ايمان به پيروزی راهمان

چريکهای فدائی خلق ايران

22 ارديبهشت 1384