پیرامون اقدام اخیر تلویزیون آپادانا

 

در هفته‌های اخير شاهد پخش برنامه‌ای در تلويزيون آپادانا بوده‌ايم که توسط آقای ذوالفقاری تهيه شده و در آن ادعا می‌گردد که برنامه يادشده توسط هواداران چريکهای فدايی خلق ايران "حمايت" می‌شود.رفقای ما در تماس های مکرر با مسئولين اين برنامه تصريح کرده‌اند که ادعای فوق هيچگونه ربطی، نه به چريکهای فدايی خلق ايران و نه به هيچيک از انجمن ها و سازمان های هوادار شناخته‌شده اين جريان ندارد و خواهان آن شده‌اند که ضمن روشن شدن ادعای فوق، اين اقدام متوقف گردد.

در مقابل، مسئولين برنامه مدعی هستند که به دليل فشارهای مالـی و امکان ورشکستگی و توقف برنامه در ماه های اخير، آنها پيشنهاد حمايت مالـی از سوی "افرادی" تحت نام هواداران چريکهای فدايی خلق ايران را برای مدتی، در مقابل ذکر اين نام در زيرنويس برنامه خود پذيرفته‌اند. مضافاً این که تهيه‌کنندگان برنامه، در مقابل پرسش های بينندگان خويش در مورد صحت و سقم اين ادعا، به‌جای يک برخورد مسئولانه و دمکراتيک به منظور روشن شدن موضوع، تاکنون ترجيح داده‌اند که به نحوی ناشيانه مسئله فوق را ناشی از "اختلافات درونی" (!؟) چريکهای فدايی خلق جلوه دهند و به اين ترتيب بدون آنکه هيچ مدرک و برهانی در زمينه اين ادعای خويش ارائه دهند با آشکاری هر چه بيشتری به توهم‌پراکنی پرداخته‌اند. در حاليکه تنها کافی بود که ايشان از طريق تماس با شماره تلفن و يا آدرسی صندوق پستی و يا آدرس های ای‌ميلـی ما، موضوع را برای خويش روشن نمايند. در ضمن، متأسفانه مسئولين تلويزيون آپادانا به‌رغم اصرار رفقای ما و اعلام آمادگی آنها برای تحقيق در مورد حاميان ناشناس و تأمين‌کنندگان مالـی برنامه‌شان که هيچ ربطی به چريکهای فدايی خلق ايران ندارند، با ادامه شيوه برخورد اهمال‌گرانه و يک‌جانبه خويش، گامی در اين زمينه برنداشته و در عوض تنها بر ضرورت مکتوب بودن هر گونه اعتراض از طرف ما تأکيد کرده‌اند.

با توجه به توضيحات فوق، چريکهای فدايی خلق ايران يک بار ديگر ضمن تکذيب ادعای حمايت از برنامه تلويزيونی آپادانا- صرفنظر از اين که مواضع و برنامه‌های آن چيست- توسط "هواداران ناشناس"، از مسئولين برنامه می‌خواهند تا استفاده از اين نام را متوقف کرده و اين اطلاعيه روابط عمومی چريکهای فدايی خلق ايران را مطابق عرف رايج مطبوعات، برای جلوگيری از هر گونه سوءتفاهم احتمالـی و توهم‌پراکنی در اين زمينه به اطلاع بينندگان خويش برسانند و با اين اقدام به روشن شدن واقعيت در اين زمينه ياری رسانند.

با ايمان به پيروزی راهمان

روابط عمومی چريکهای فدايی خلق ايران

دوشنبه 27 دسامبر ۲۰۰۴

برای تماس با چريکهای فدايي خلق ايران با نشاني زير مکاتبه کنيد:

BM Box 5051

London

WC1N 3XX

England

Fax & Tel: 044 208 8805621

آدرس پست الکترونيک

: ipfg@hotmail.com e-mail