مبارزه مسلحانه
هم استراتژی، هم تاکتيک

 

 

 

 

نوشته چريک فدايی خلق رفيق شهيد مسعود احمدزاده
"تابستان ۱۳۴۹ خورشيدی"

فهرست:

 

مقدمه رفیق اشرف دهقانی

مقدمه چريکهای فدايي خلق ايران

پيشگفتار

مقدمه

شرايط پيدايش و رشد جنبش نوين کمونيستي

بررسي شرايط کنوني اقتصادی اجتماعي و مسئله مرحله انقلاب

مسئله مرحله انقلاب

خط مشي ما

بررسي "انقلاب در انقلاب" رژی دبره

حزب و چريک، امر سياسي و امر نظامي

نتيجه گيری

يادداشت

 

 

 

- اين مقاله در تابستان ۱۳۴۹ نوشته شده و در پاييز همان سال اصلاحاتی در آن به عمل آمده و يادداشتهايی بر آن افزوده گرديده است.