پیرامون سنگسار فجیع یک دختر نوجوان در کردستان عراق!

 

روز 7 آوريل 2007 ، دختر 17 ساله ای بنام "دوعا"بوسيله اعضای خانواده و فاميل و طايفه خود در حضور پليس و نيرو های حکومتی در شهر "به عشقيه" در منطقه "شيخان" کردستان عراق سنگسار و يا در واقع بلوک باران شد. چرا که وی بر اثر اصابت تکه های بلوک سيمانی ای که بسوی او پرتاب می شد به وضع فجیعی به قتل رسيد.

 

دليل اقدام به چنين جنايتی آن بود که اين دختر جوان بر مبنای سنت رايج در ميان کرد های "ئيزيدی" بجای اينکه عشق خود را نثار پسر عموی خود نموده و با او ازدواج کند ، عاشق پسری غیر "ئيزيدی" شده بود. او که از فرجام دردناک چنين عشقی با خبر بود به همراه پسری که دوست اش می داشت در محلی مخفی شده بود تا از بديهی ترين حق و آزادی يک انسان يعنی حق و آزادی دوست داشتن برخوردار شود. اما بوسيله پدرش  پيدا و به دفتر "حزب دمکرات کردستان" در آن محل تحويل داده می شود . مسئولين اين حزب نيزکه يکی از قدرتهای دولت "هريم" می باشند، دولتی که عليرغم همه تبليغات فريبکارانه اش، حفاظت از سنتها و اعتقادات ارتجاعی مرسوم در منطقه را بر عهده گرفته است،بجای حراست از "دوعا"، او را تحويل بزرگ مذهب ئيزدی ها (سليمان سيو)می دهد. پس از آن بود که "دوعا" به دست افراد طايفه خود با قساوت تمام به قتل می رسد.

 

قتل فجيع "دوعا" نه اولين و نه آخرين جنايت از اين دست بر علیه زنان در کردستان می باشد. تحت حکومت دولت "هریم" اشکال ديگری از اين جنايت در حق زنان همواره صورت می گيرد. مثلا بنا به گزارش سازمان حقوق بشر تنها در سال گذشته 5 زن در کردستان عراق به قتل رسيده اند که دليل همه این جنایات، تبعيت از سنت های ارتجاعی و حمایت دولت" هریم "از این سنت های ارتجاعی و جنایات ناشی از آن بوده است. گرچه مقامات دولت "هریم" بدلیل رسوایی ناشی از جنایت فوق به محکوم کردن این اقدام پرداخته و ظاهراحتی تنی چند را دستگیر کرده اند. اما شرایط اسفبار زندگی زنان زیر سلطه دولت "هریم "از یک سو  و پاسداری آن از سنتها و مناسبات ارتجاعی موجود در کردستان جای شکی در نقش اين دولت  در جنایتی که به قربانی شدن "دوعا" انجامید باقی نمی گذارد. از سوی دیگر تعداد زنانی نيز که از بهار امسال در اعتراض به شرايط ذلت بار زندگی شان و ستم هائی که به دليل تسلط فرهنگ مرد سالاری بر آنها روا می شود در کردستان عراق دست به خود سوزی زدند به 46 نفر رسيده است و گزارشات خبری نشان می دهند که خود کشی زنان زير سلطه دولت ملی کردستان "هريم" 5 در صد افزايش يافته است.

مرگ دلخراش "دوعا" اما بار ديگر ضرورت مبارزه قاطع با همه سنتها و فرهنگ عقب افتاده و ارتجاعی رايج در کردستان را به صدا در آورد. حافظ اين سنت های ارتجاعی در حال حاضر دولتی است که امروزه با پشتيبانی و به خواست امپرياليسم امريکا بر سر کار قرار دارد. همان دولتی که جنايت سنگسار دختر جوان کرد نيز در  حضور نيرو های انتظامی آن صورت گرفت. اين واقعيت به خصوص نشان می دهد که رسيدن به آزادی جز از طريق نابودی قطعی مناسبات و روابط عقب مانده حاکم که سلطه امپرياليستی به دفاع از آن برخاسته و اساسا جز با انهدام همه مناسبات پوسيده موجود ميسر نيست .

 

اين تجربه همچنين مهر تاییدی بر این واقعیت است که  در شرايط کنونی آزادی و حق تعيين سرنوشت جز از طريق نابودی مناسبات ظالمانه موجود و همه قدرتهای و سنتها و فرهنگی که بوسيله اين مناسبات باز توليد می شوند دست نيافتنی است. شرايط آزاد و دمکراتيک که لازمه تحقق حق تعيين سرنوشت می باشد نه  با حفظ مناسبات پوسيده بلکه از طريق انقلابی حاصل می شود که همه اين مناسبات را از بنيان واژگون سازد. انقلابی که تنها از طريق طبقه ای که دشمن همه نظامات کهنه،رسومات ارتجاعی و فرهنگ مردسالار حاکم بوده و رسالت بر پائی دنيائی نوين را بر دوش می کشد يعنی طبقه کارگر امکان پذير است. مرگ فجیع "دوعا" ی بیگناه ، اهميت زدودن فرهنگ های ارتجاعی در جريان مبارزه انقلابی به رهبری طبقه کارگر را هر چه بيشتر عيان می سازد.

 

آزادی زن آزادی جامعه است!

سنگسار زن سنگسار آزادی است!

زنده باد آزادی !

با ايمان به پيروزی راهمان

چريکهای فدائی خلق ايران

ارديبهشت 1386