بازهم جنايت بر عليه زنان در کردستان!یک ماه‌ از سنگسار دختر جوان کرد "دوعا" در کردستان عراق نگذشته‌ وهنوز سرخی خون دوعا از آسمان و زمین به‌عشیقه‌ رنگ نه‌ باخته‌ است که‌حال در گۆشه‌ای دیگر از همان سر زمین ،خون "شه‌وبۆ" گردشگاه‌ (هاوینه‌ هۆاری)شهر  دکان را سرخ نمود.


بر مبنای گزارشاتی که تاکنون در رابطه با قتل اين دختر انتشار يافته است ،"شه‌و بۆ" بوسيله اقوام شوهرش به آن پارک کشيده شده و سپس وحشيانه به قتل رسيده است. تنها جرم او وجود شماره‌ تلفن نا آشنائی در تلفن دستی اش بوده‌ است. "شه‌و بۆ" قربانی یک فرهنگ "ناموس پرستی"ارتجاعی  ضد زن شده‌ است که‌ از مناسبات پوسيده طبقاتی حاکم نشات گرفته است. اين مناسبات و فرهنگی که هر روز توسط آن باز توليد می شود ،مانع آزادیهای دمکراتيک مردم ستمديده کردهستند. همان مناسباتی که حکومت جدید کوردستان به حفاظت از آن می پردازد.


 حاميان اين مناسبات ،از جمله قدرت اشغالگر حاکم و دولت دست نشانده اش و همه دارودسته های اسلامی فعال در منطقه،  بر اين باورند که آزادی های دمکراتيک که به‌ ویژه‌ آزادی زن نيز بخشی از آنهاست در مقابل بقاء و رشد مناسبات ظالمانه حاکم در کردستان سنگ بزرگی است. همان مناسباتی که استثمار و بهره‌کشی وتجاوز به‌ حریم خصوصی انسانهاجز ذاتی آن می باشد،همان مناسباتی که قدرت حاکميت کنونی بر اساس آن قرار گرفته است .


با وجود چنین حکومتی، با وجود نبودن امنیت شغلی، اجتماعی در کردستان برای زنان، "شه‌وبۆ" آخرین زنی نخواهد بود که‌ به‌ خاطر يک شک ناموسی مثلا وجود يک شماره‌ تلفن نا آشنا درموبايلش کشته‌ میشود، کشتار زنان در کردستان تا اين مناسبات پا بر جاست خواه ناخواه تداوم خواهد داشت.واقعيت اين است که در اين دوره يعنی دوره حکومت جدید کردستان، بیشتر از هر دوره‌ای از تاریخ کردستان ما شاهد افشای کشتار زنان هستیم. 


پايمال شدن حقوق زنان در کردستان که تاکنون جلوه های گوناگونی از آن عيان گشته و همچنين فجايعی که به طور مدام بوجود می آيد وظيفه مبارزه با آن شرايط ظالمانه رادر مقابل همه نيرو های آزاديخو اه و  انقلابی قرار می دهد. تا با پيگر ی هر چه بيشتری برای رسيدن به آزادی و تحقق دمکراسی مبارزه کنند . تجربه حکومت جديد کردستان نشان داده است که اين مطالبات جز از طريق انقلابی به رهبری طبقه کارگر  که مناسبات ارتجاعی فوق را  در هم شکند دست نيافتنی است.  

برای اطلاعات بیشتر:

http://www.ashti.nu/maj07/07-05-25a.htm

http://www.dengekan.com/doc/2007/5/polaSaid24.pdf

http://www.dengekan.com/doc/2007/5/hanaShwan24.pdf

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com