شعر "ای زن"! توسط سراینده آن رحیمه توخی در برنامه اتحاد زنان آزادیخواه که به مناسبت صدمین سالگرد هشتم مارچ 2008 - روز جهانی زن در تورنتو کانادا برگزار شده بود ، خوانده شد.

 

 

رحیمه توخی

7 مارچ 2008

 

به زنان در بند افغانستان و ایران

 

(به مناسبت صدمین سالگرد 8 مارچ 2008 - روز جهانی زن)

 

 

ای زن !

 

ای زن ! ای مـولــود پیـچـیده در کفـن

پــایــت از زنـجـــیـر بـردگــی بـرکــن

تـنـت رهـا ساز ازگود جَمـره و سـنگ

بـرخیــز از تابـوت تـاریــک و تـنــگ

اکنون دگــر تو آن زن پاریـنه نیسـتی

که با امر بنشستی و با نهی برخاستی

 

بنگـر به زنان کـه بر فضــا پـا گـذاشتـند

چون اختران، شب هنگام سـتاره کاشـتند

همچــون خــورشـید د رخشــان زیسـتـند

در تـوانمـندی کـمـتر ز مــردان نیســتـند

اکـنون دگـر تــو آن زن پارینه نیسـتی

که با امر بنشستی و با نهی برخاسـتی

 

در پـشــت حمـل مـی کـــرد پشــتاره جَـفـــا

در بـتــن مـی پــروانـیـد قـهـــرمـــان هـــــا

احمد زاده و فیض احمد و مجیـد و بهمن ها

یـا دهـقـانی هـا و مـلالـی هـا و مـیــنا هــا (*)

هـمـگی نامـور شـدنـد ز فـیـض نـام تـو

اکــنون دگر تـو آن زن پاریـنه نیسـتی

که با امر بنشستی و با نهی برخاسـتی

 

ز درماندگی دست زنی به خود سـوزی

بهـر چـه کـفــن نابـودی بر تنـت دوزی

باش در تجسـس راه نجـات و پیروزی

مکــن با زنـدگی خویش اینچنـین بـازی

اکـنون دگر تــو آن زن پاریـنه نیسـتی

که با امر بنشستی و با نهی برخاستی

 

خود کشی نیست راه نجـات و پیروزی

ایـن نـباشـد شِـگــردی کـه بـا آن نـازی

آهـنگ مرگ با انگشـتان خویش نوازی

تا کی با اینهمـه نا هنجـاری هـا ســازی

کــنون دگر تو آن زن پاریـنه نیسـتی

که با امر بنشستی و با نهی برخاستی

 

با خیـزش و نـبرد ، خویـش را آزاد کنیـم

یک جـنـبـش مـبـــارزاتـی بنـیــاد کـنـیـم

با سـعی و تـلاش انجــمـنی ایجــاد کـنــیم

پیـهــم و مکــرر این سـخـن فـریاد کـنیــم

راه نجات زن بود جنگ و ستیز و نبرد

کـه بعـدِ آن ، دگــر تـو آن زن پاریـنه نیســـتی

بـا اختـیارت بنشینی و بـا اراده ات بر خـیـزی

 

* * * * * * *

(*) - زنده یاد احمد زاده یک تن از بنیان گذاران چریکهای فدایی خلق ایران

(*) - زنده یاد فیض احمد بنیان گذار سازمان رهائی افغانستان

(*) - زنده یاد مجید یک تن ازبنیان گذاران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

(*) - زنده یاد سید بشیر بهمن یک تن از بنیان گذاران سازمان انقلابی وطن پرستان واقعی (ساوو)

(*) - اشرف دهقانی نماد مبارزه و مقاومت ایران

(*) - زنده یاد ملالی یک تن اززنان نامور جنگ آزادیبخش مردم افغانستان علیه استعمار انگلیس

(*) - زنده یاد مینا زن مبارز، بنیان گذار جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)