فراخوان به تظاهرات ایستاده در "روز جهانی حمایت از کارگران ایران"

 

 

نیروهای آزادیخواه و مبارز!

 

همزمان با فرا رسیدن "روز جهانی حمایت از کارگران ایران" تظاهرات ایستاده‌ای در لندن سازمان یافته است.

 

برای حمایت از مبارزات برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی جهت ايجاد تشکل مستقل کارگری، افزايش دستمزدها و  بهبود شرایط کار، برای آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران دستگیر شده و تحقق همه خواست‌های  کارگران اعتصابی و برای رساندن فریاد حق‌طلبانه طبقه کارگر و توده‌های محروم و زحمتکش ایران به جهانيان در این تظاهرات شرکت کنیم و مبارزه برای سرنگونی رژیم سرکوبگر و ضدکارگر جمهوری اسلامی را گسترش دهیم! 

 

 

زمان: ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر چهارشنبه 15 فوریه 2006

مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در لندن

16 Princes Gate

London SW7

نزدیکترین ایستگاه قطار        Knightsbridge

 

-----------------------------------------------------------------

سازمان دمکراتیک و ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران – لندن