سعيد صارمی

"سازمان همکاری اسلامی" و "ايران تريبونال"

" سازمان همکاری اسلامي، دستور دهد تا يک کميسيون دائمی و مستقلی را ايجاد نمايد که به تعيين اين مورد نقض موضوع حقوق بشر اوليه پرداخته و به مطالعه و پژوهش آن بپردازد"!.

اين بند شماره ۳ از پنج بند پيشنهادی " ديوان ايران تريبونال " است که در گزارش آقای " بهرام رحمانی" ، عمداً و يا سهواً دچار سانسور خبری شد!

حالا " سازمان همکاری اسلامی " چه صيغه ايست؟ هر چه فکر کرديم نتوانستيم پاسخی برای اين سوال بيابيم. اما با خواندن متن پيشنهادی ، مي‌توان به پاسخ اين سوال نزديک شد." سازمان همکاری اسلامی" ، قدرتي‌اجرايی دارد. زيرا قرار است که " دستور " انجام اين کار را بدهد! تاسيس يک نهاد دائمی و تامين بودجه برای آن ، از عهده يک نهاد خصوصی بر نمي‌‌آيد. پس نهادی " خصوصی و حقوق بشری " نيست. " سازمان همکاری اسلامی " ، دولتی هم نيست. زيرا در اين صورت ، بايد اسم يک دولت مشخص ، در اينجا عنوان مي‌‌شد! " سازمان همکاری اسلامی " ، بايد سازمانی فرا دولتی باشد. يا بهتر است بگوييم نهادی است ، " بين دولتی "! نکند اين " سازمان همکاری اسلامی ، " همان " سازمان کشورهای اسلامی " باشد؟! قربون انسان چيز فهم! اما معلوم نشد ، که چرا اين همه مترجم ايراني‌، و اين همه انسان‌های فرهيخته، مبارز و دانشمند که در " ايران تريبونال " هستند ، اين عبارت را " سازمان همکاری اسلامی " ترجمه کردند؟ از قديم گفته اند که ، " معمّا چون حل شود آسان شود"!

" سازمان همکاری اسلامی " ، چه ربطي‌به حقوق بشر دارد؟ اين سوال برای هر ذهن کنجکاوی ، به وجود مي‌‌آيد! اينجا در ذهن نگارنده اين سطور ، عبارت " خر مرد رند " تراوش کرد. نمي‌‌دانم چرا اين عبارت با " پيام اخوان " جور در مي‌‌آيد! " خر مرد رند " ما ، ابتدا در مصاحبه با " شهروند" ، کلي‌از مزايای حقوق بشر حرف زد. سپس گفت که اگر " غرب " در مورد " حقوق بشر" ، برخوردی دو گانه دارد ، در عوض ما بايد به فکر منافع خودمان باشيم. ( نقل به مضمون ). حتی در اين مورد خاص ، ( منظور برخورد دو گانه است)، " عربستان سعودی " را مثال زد. حالا در گزارش ديوان ، از همان " امثال کشور‌هايي‌مانند عربستان " مي‌خواهد، که بودجه‌ای تنظيم کنند و بر روند نقض حقوق بشر در ايران نظارت کنند! کشور‌هايي‌که خودشان ، همانند جمهوری اسلامی در کشتار مخالفين و نقض حقوق بشر، با جمهوری اسلامی مسابقه دارند! عجبا که قرار است اين " کميسيون هم "دائمی" باشد و هم " مستقل "!

اما چرا اين ديوان ، " سازمان همکاری اسلامی " را کانديد اين موضوع مي‌‌کند؟ بهتر است پاسخ اين پرسش را ديگرانی بدهند که سر رشته دارند. نگارنده اين سطور ، سواد کافي‌برای تحليل و آناليز اين موضوع مشخص را ندارم. اما بر اين باور هستم که اين انتخاب، يک انتخاب " سياسی " است و ربطي‌به حقوق بشر ندارد! اين را هر ذهن ساده‌ای مي‌‌تواند فهم کند، الا " دوستان سابق " ما! اين " دوستان سابق " به جای اردنگی که الحقّ لياقت تيم ديوان را داشته، با سلام و سلوات و خواندن " سرود‌های انقلابی " از اينان استقبال مي‌‌کنند!

و اين شرم آور ترين قسمت اين مراسم بود. چقدر اعتبار " شهدای خلق " را ارزان فروختند! آن هم به چه کساني‌. به " شيخ مفتخور و مرتجع"! جريانات " استعماری " کم بودند، با مرتجعين نيز " نرد عشق " باختند! دو قورت و نيمشان هم باقيست. انتظار هم دارند که از آنها مانند قهرمانان تجليل شود!

مي‌گفتند که ما ۱۲۰ نفر " چپ انقلابی " هستيم با دو سه‌تا نو محافظه کار! بهتر است بگوييم " دو سه‌تا خر مرد رند! چاق و چلّه " ، ۱۲۰ تا " چپ انقلابی ساده انديش " را بلعيدند! رويش هم "کوکا کلا " نوش جان کردند! حالا دوستان سابق ما در شيپور کهنه ميدمند و ندا سر ميدهند که " من آنم که يابو بود اسب رام "! و به ميمنت و مبارکی اين امر فرخنده مطلب پشت مطلب مي‌‌نويسند و نداي‌حل من مبارز سر ميدهند!

اعتبار " شهدای خلق " چقدر آسان و ارزان " هزينه شد!

زياده عرضی نيست، جز احساس شرم!

با اميد به سرنگونی رژيم فاشيستی حاکم بر ايران بدست مردم و لا غير!

و با آرزوی تحقق‌استقلال، آزادي، عدالت اجتمايي‌و برقراری جمهوری مردمی در ايران!

۲۰۱۲۱۱۰۶