تظاهرات در تورنتو علیه سخنرانی عبدالکریم سروش،

یکی از مسئولین "انقلاب فرهنگی" خونین جمهوری اسلامی!

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران و برخی دیگر از فعالین سیاسی در تورنتو ، در روز جمعه ٢٣ مارچ ٢٠١٨ ، آکسیون اعتراضی و آگاهی دهنده ای را علیه مراسمی که برای سخنرانی عبدالکریم سروش ، یکی از اعضای منفور ستاد انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در سال 1359، سازمان داده شده بود ، برگزار کردند. سخنرانی سروش در سالن کتابخانه فرویومال ، توسط بنیاد سهروردی (موسسه ای با اهداف ضدمردمی توسط پسر سروش که در تورنتو ساکن است ؛ ایجاد شده) برگزار می شد. شرکت کنندگان در آکسیون اعتراضی با سخنرانی های افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی و مهره های سرکوبگر آن نظیر سروش و همچنین سر دادن شعارهایی در رابطه با نقش این عامل خمینی جنایتکار در کمک به تحکیم  رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و سرکوب جوانان آزادیخواه و مخالف رژیم در دانشگاه ها ، به افشاگری علیه وی پرداختند که این عمل با حمایت عابرین مواجه شد. به طوری که حتی برخی از افراد پلیس که برای محافظت از وی و مراسم مزبور در محل حاضر شده بودند ، وقتی توضیحات رفقا برای مردم را علیه سروش می شنیدند ، حیرت خود را از امکان حضور چنین شخصی در تورنتو بیان می کردند.  رفقا برای عابرین توضیح می دادند که سروش شخصی ست که در اولین سال های روی کار آمدن رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی ، وظیفه سازماندهی به خاک و خون کشیدن دانشجویان مبارز و کمونیست در دانشگاه ها را برعهده داشته و  مهره ای بوده که با سازمان دادن "انقلاب فرهنگی" مسئولیت مستقیم دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران دانشجوی آزادیخواه را به عهده داشته و دارد؛ مهره خادم رژیم جمهوری اسلامی که به همراه دیگر افرادی نظیر خویش ، در سال های اول بعد از قیام بهمن 57 با پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه ، مقدمات استحکام حکومت داعشی جمهوری اسلامی را فراهم ساختند.

 

در هنگام ورود سروش جنایتکار به محل سخنرانی ، تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی مانند "مزدور ، برو گمشو" ، "مرگ بر جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته" مجددا بر ماهیت جنایتکارانه و ضدمردمی او و رژیم مورد حمایتش اشاره کردند.

 

برخی از ایرانیانی نیز که از روی عدم اطلاع از سابقه این فرد مزدور جمهوری اسلامی ، برای شنیدن سخنرانی آمده بودند ، با توضیحات تظاهرکنندگان از حضور در سخنرانی منصرف شدند و از برگزارکنندگان آکسیون اعتراضی تشکر کردند.  مسئول کتابخانه نیز به میان تظاهرکنندگان آمد و اعلام کرد که از هویت این شخص و گذشته او اطلاع نداشته و گرنه اجازه سخنرانی در کتابخانه را به او نمی داده است.

 

حدود 10 نفر از رفقا برای اعتراض به داخل سالن رفتند که پلیس به زور آن ها را از محل سخنرانی بیرون کرد.  پس از تظاهرات ، اعلام شد که یکی از سه سخنرانی برنامه ریزی شده برای سروش لغو شده است.

 

با توجه با این که کلا جمعیتی حدود 50 نفر برای سخنرانی به سالن آمده بودند و با توجه به تاثیر مثبت آکسیون اعتراضی ، حضور سروش در تورنتو چیزی جز شکست مفتضحانه و بی آبرویی برای او و همدستان او و دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی نداشت.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!   زنده باد انقلاب!

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو - کانادا

24 مارچ 2018