گزارش کوتاهی از تظاهرات در دفاع از کارگران ایران

استکهلم - سوئد

 

در ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۴ مه 2019، در حمایت از کارگران ایران، تظاهرات ایستاده ای در میدان  "هوتوریت" در مرکز استکهلم از سوی برخی نیروهای ایرانی با همکاری جریان موسوم به روت فروم Rött Frum سوئد برگزار شد. این گردهمایی در ابتدا با پخش آهنگ شروع و سپس با چند سخنرانی به زبان‌های فارسی و سوئدی در ارتباط با مبارزات کارگران و مساله کارگران زندانی در چنگال رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. در جریان این تظاهرات شعارهایی در حمایت از آزادی کارگران زندانی در ایران سرداده شدند و اطلاعیه هایی به زبان سوئدی و فارسی در میان جمعیت توزیع شدند. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران ضمن شرکت در این تظاهرات، برخی از اطلاعیه ها و جزوه های سازمان و از جمله "چگونه می توان بر معضل پراکندگی صفوف کارگران فایق آمد"، "موقعیت انقلابی و وظایف انقلابی"، "درسهای قیام دی ماه"، "اپورتونیسم و معضل تشکلهای کارگری"، "ملاحظاتی در بارۀ مساله زن"، "ملاحظاتی در باره وابستگی ایران به امپریالیسم"، "جبهه دمکراتیک ضد امپریالیستی و ملزومات تشکیل آن" و "در باره تئوری مبارزه مسلحانه" را در میان جمعیت پخش کردند. ده ها نفر از فعالین سیاسی و ایرانیان مقیم استکهلم در این تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات در ساعت 7 بعد از ظهر به پایان رسید.

 

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

نابود باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب!   زنده باد سوسیالیزم!

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم – سوئد

17 مه 2019