گزارشی از يک حرکت راست در سيدنی استراليا !

روز یکشنبه 21 تير (12 ژوئيه) به فراخوان کمیته "رای ما را پس دهید" تظاهراتی در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد. اين تظاهرات از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در هاید پارک ترتیب داده شده بود.

 

نکته مهمی که در این گردهمایی به چشم می خورد فعالیت افراد شناخته شده معلوم الحالی بود که سال های سال است که به درخت پوسیده جمهوری اسلامی دخيل بسته اند. يک روز از رفسنجانی روز بعد از خاتمی و این روز ها از موسوی پشتيبانی می کنند. اين جماعت معلوم الحال در حاليکه از دمکراسی دم می زنند پرچم سبز موسوی را دست مایه میدان داری خود کرده و با بيشرمی تمام شرايط حمل پرچم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در پیشاپیش تظاهرات را تسهيل نموده اند.

 

جالب است که عليرغم تمايل اين عده دقایقی پس از بلند شدن اين پرچم در جلو تظاهرات اين امر با مخالفت شدید افراد شرکت کننده دیگر قرار گرفته و اين جماعت مجبور شدند دست از پا درازتر به برچیدن این سمبل جهل و جنایت و دیکتاتوری گردن نهند.

 

در این گردهمایی نیروی های هوادار پرچم سبز متشکل از اصلاح طلبان حکومتی و غير حکومتی امثال توده ای اکثریتی ها ، و نیروهایی حامل پرچم های سه رنگ مزین به شیر و خورشید ، متشکل از ملییون، هواداران مجاهد و سلطنت طلبان، حضور داشتند.

 

با توجه به ماهيت برگزارکنندگان اين حرکت هواداران چريکهای فدائی خلق ايران در سيدنی در آن شرکت نکرده اما جهت افشاء ماهيت ضد مردمی همه جناح های درونی جمهوری اسلامی و آگاهی جوانانی که در اين حرکت شرکت کرده بودند در گوشه ای از پارک مبادرت به بر افراشتن شعار ها و آرم سازمان نمودند. با توجه به فاصله ای که نشان دهنده مرز بندی ما با فراخوان دهندگان اين حرکت باشد به افشای بيانيه های موسوی مبنی بر جدائی هوادارانش از نيرو های انقلابی در خارج از کشور و ترس اش از "ساختار شکنی" توده ها که در بيانيه شماره 9 طرح شده پرداخته و تحليل ها و شعار های رادیکال سازمان را تبليغ نموديم.

 

با توجه به تبليغات وسيعی که جهت تطهير چهره موسوی و جا انداختن وی می شود و اين واقعيت که کسانی در اين حرکت نقش داشتند که عصبانیت و خشم خود را از دیدن آرم و شعارهای ما مخفی نمی کردند ،اين حضور مثبت بود وتاثیر خود را در جلب افراد شرکت کننده و بویژه جوانان به شعارهای رادیکال و علیه کلیت رژیم با تمامی دار و دسته ارتجاعیش را بر جای گذاشت.

 

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در سيدنی استرالیا

22 تير 88 13 ژوئيه 2009