فراخوان به تظاهرات در حمایت از مبارزات کارگران فولاد اهواز

ایرانیان مبارز و آزادیخواه!

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران فولاد اهواز ، این کارگران مبارز را مورد یورش خود قرار داده و بیش از چهل کارگر رنجدیده که برای بدیهی ترین حقوق خود ، دست به اعتصاب و تجمع زده اند را دستگیر و روانه سیاهچال های خود نمود.

در اعتراض به این حرکت سرکوبگرانه و کارگر ستیزانه ، روز شنبه ۲۲ دسامبر 2018 ، تظاهراتی در پلازای ایرانیان در خیابان یانگ در شهر تورنتو در کانادا سازمان داده شده است.

در شرایطی که کارگران فولاد اهواز بیش از یک ماه است که فریاد اعتراض سر داده اند و پاسخ جمهوری اسلامی به آن ها زندان و شکنجه بوده ، وظیفه تک تک ماست که به خیابان بیائیم و صدای این کارگران را به گوش جهانیان رسانده و ضمن محکوم کردن بازداشت آن ها ، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان شویم و با شعار "جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد"، خواست قلبی کارگران و تمام توده های ستمدیده ایران را پژواک دهیم.

 

زمان: شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ ، ساعت ۲ بعد از ظهر

مکان: پلازای ایرانیان ، خیابان یانگ - شمال خیابان فینچ ، تورنتو - کانادا

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در تورنتو - کانادا

بیستم دسامبر 2018