به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 86 15 بهمن ماه 1388

 

یدالله خسرو شاهی درگذشت!

روز پنج شنبه 4 فوریه یدالله خسرو شاهی یکی از فعالین کارگری ، بدنبال سکته مغزی در یکی از بیمارستانهای شهر لندن درگذشت. یدالله خسرو شاهی یکی از کارگران پيشرو در پالایشگاه نفت آبادان در زمان رژيم شاه بود که به دلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی اش توسط دژخیمان رژیم شاه دستگير و به زندان افتاد. با آزادی زندانیان سیاسی در اثر انقلاب توده ها در سال 57 ، یدالله نیز از زندان آزاد شد. در همان سال وی به حمایت از "سازمان چریکهای فدائی خلق" پرداخت و در جریان انشعاب در این سازمان به بخش "اکثریت" که از رژیم جمهوری اسلامی طرفداری می کرد، پیوست. با یورش رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی در سال 60 به تشکل های کارگری و سرکوب وحشیانه تمامی تشکلهای صنفی غیر دولتی، یدلله خسرو شاهی نیز در سال 1361 دوباره دستگیر و این بار چند سال در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برد. بدنبال آزادی از زندان و خروج از کشور یدالله ديگر با اکثريت همکاری نکرده و به ياری تعدادی از همفکرانش "انجمن کارگران تبعيدی" را شکل داد. هر چند انجمن مزبور نتوانست ادامه کاری داشته باشد ولی يدالله فعاليتهای خود را تا زمان مرگ به عنوان یک فعال کارگری بر مبنای نظرات و دیدگاه های خويش در تبعید ادامه داد.

درگذشت یدالله خسرو شاهی را به خانواده و بستگان وی تسلیت گفته و امیدواريم که آرزوی هميشگی او در سالهای تبعيد، يعنی سرنگونی رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی هر چه زودتر به واقعيت بپيوندد.

8 فوریه 2010