روز رستـاخیـز

 

 

)دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق (2

 

 

روز شکفتـن لـب هــای یــخ زده

 

روز دمیدن خورشید صبحگاهان

 

)دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق (2

 

 

روز سرودن خونین حماسه ها

 

روز سرایش رزمین فسانه هـا

 

(دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق) 2

 

 

روز گسستن زنجیر بردگی

 

روز شکستن دیوار تیرگی

 

(دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق) 2

 

 

روز وحدت قلم و داس و پتک هـا

 

روز خروش خشم، غریو تفنگ ها

 

(دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق) 2