رود

 

 

می گذرد در شب آئینه ی رود         خفته هزاران گل در سینه ی رود

 

گلبـن لبخنــد فــردائــی مــوج          سـر زده از اشک سیمینه ی رود

 

فراز رود نغمه خوان

شکفته باغ کهکشان

مـی ســوزد شــب در ایــن میــان

 

رود و سرودش                              اوج و فرودش                    مـی رود تا دریـای دور

بـــــاغ آئینـــــه                              دارد در سینــه                 مـی رود تا ژرفای دور

 

(موجی در موجی می بندد

بر افسون شب می خندد

با آبی ها می پیوندد) 2

 

فـردا رود افشـان ابـریشـم در دریـا مـی خوابــد

خورشید از باغ خاور می روید بر دریا می تابد

 

(موجی در موجی می بندد

بر افسون شب می خندد

با آبی ها می پیوندد) 2

 

فـردا رود طغیـان شــورافکـن در دریـا مـی خـوابــد

خورشید از شرق سوزان می روید بر دریا می تابد

 

(موجی در موجی می بندد

بر افسون شب می خندد

با آبی ها می پیوندد) 2