پـرنیـان شفــق

 

 

بــه پــرنیــان شفــق                                                          زخون شراره دمید

زسرخی اش شرری                                                          به هر ستاره رسید

گلوله بارد که تـا بـرآرد زشـط آتـش و خـون                              زصبــح تــوده نـویــد

زسرخی هر ستاره اکنون نشسته در تن شب                       (نشان صبح سپید) 2

 

ببین که شهر و جنگل ها                                                    زقهر آنان خونین است

شهــــــاب راه آینــــــــده                                                     زخون آنان آذیـن اسـت

شکوه روشنی فردا                                                           زخون برآرد سر

 

بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن                                  چه سان شراره دمیـد

به سرخی هـر ستاره اکنـون نشستـه در تـن شـب                             (نشان صبح سپید) 2

 

زســرنگــونــی شـــب                                                        کنون نگر همه جا

زخشم و کینه ی خلق                                                       شراره گشته به پا

به نام هر یل که از سیهکل چو تندری دمد از                          ســرود آتـــش و خـــون

شهادت هر ستاره سازد زسرخ چهره ی خویـش                     (تلاش و کینه فزون) 2

 

رهــائــی خلــق ایــران                                                       نبرد ما را آئیـن اسـت

و کهکشان فـردای اش                                                       زخون آنان آذین است

شکوه روشنی فردا                                                           زخون برآرد سر

 

بگو به میهن که خون بیژن ستاره گشت و از آن                      چه سان شراره دمیـد

به سرخی هـر ستاره اکنـون نشستـه در تن شـب                  (نشان صبح سپید) 2