پـرچـم دار ستـم کشـان

 

 

 

ای پرچم دار ستم کشان                           دشمن را در خاک و خون نشان

 

پیروزی تو مسجل است                             تـا در دسـت تـو مسلسـل اســت

 

 

ای خلق قهرمان زخصم بزدل حقیر

 

انتقـام خـون هـر شهیـد خـود بگیـر

 

 

بهروزی ات پاینده باد

 

از آن تــو آینــده بـــاد

 

 

(رزم چریک های فدائی خلق رزم ماست

 

آری رهــائــی خلــق عــزم مــاســـت) 2