مـن چـریـک خلـق ام

 

 

ایران                  ایران

 

من چریک خلـق ام           خلق پا به بنـد

 

سرکش و سرافراز گرد و سربلنـد

 

خیز که این نشستن         نیست سودمند

 

تا بـه کـی پـریشـان           تا به کی نـژنـد

 

(رنگ پرچـم خلـق                                                 خـون ســرخ ماسـت

 

کین ما به خصم از                                                مهر توده هاست) 2

 

 

ای جـوان بـرخیــز              بـا بـدان بستیــز

 

در ره آزادی ایران               خون دشمن ریز

 

(ایران آبادت بینیم                                                 از بند آزادت بینیم) 2

 

 

این نخستین رهنمایی سیه کل است

 

پاسخ دشمن گلوله ی مسلسل است

 

(خـون مـن اگـر فـرو چکـد بـه کـام خـاک

 

چون به راه توده ها بود مرا چه باک) 2