خلـق تـرکمـن

 

 

 

خلـق تـرکمــن خلــق تــرکمــن                                            جان را می دهد در راه وطن

خلـق تـرکمــن خلــق تــرکمــن                                            ویـران مـی کنـد بنیـان کهـن

)گندم زاران موج خون شد) 2                                              )آسمان آبی گلگـون شـد (2

 

 

) طوفان مـی کنـد             در دشت و دمن (2

فـریـاد مــی کنــد  خلــــق تــــرکمــــن

) زمین مال اوست                        که مـی کـاردش (2

 

 

خلـق تـرکمــن خلــق تــرکمــن                                            همراه دگر خلـق هـای وطـن

خلـق تـرکمــن خلــق تــرکمــن                                            جان را می دهد در راه وطن

(گندم زاران موج خون شد( 2                                              (آسمان آبی گلگـون شـد (2

 

 

(طوفان مـی کنـد              در دشت و دمن( 2

فـریـاد مــی کنــد  خلــــق تــــرکمــــن

) زمین مال اوست            که مـی کـاردش (2