انتـرنـاسیــونـال

 

 

برخیز ای داغ لعنت خورده               دنیـــای فقــــر و بنــــدگــی

جوشیده خاطر ما را بـــرده              بـه جنـگ مـرگ و زنـدگـی

بـایـد از ریشـه بـرانـدازیــم               کهنــه جهــان جــور و بنـد

آنگه نوین جهانـی ســازیـم             هیچ بودگان هر چیز گردند

 

 

(روز قطعی جدال است آخـریـن رزم مـا

انترناسیونال است نجات انسـان هــا) 2

 

 

بر ما نبخشـد فتـح و شادی                        نـه شـه، نـه بـت نه آسمان

با دست خود گیـریـم آزادی             در پیــکارهــای بــی امـان

تـا ظلـم از عالــم بــروبیــم              نعمـت خـود آریـم بـه کــف

دمیــم آتــش را و بکــوبیـم              تــا وقتــی آهـن گـرم اسـت

 

 

(روز قطعی جدال است آخـریـن رزم مـا

انترناسیونال است نجات انسـان هــا) 2

 

 

تنهـا مـا تــوده ی جهـانیــم             اردوی بـــی شمـــار کـــار

داریـم حقـوق جهـانبــانــی             نـه کـه خـونخـواران غدار

غرد وقتی رعـد مـرگ آور                 بــر دژخیمـان و رهــزنان

در این عالم بر ما سراسـر              تـابـد خـورشیـد نورافشان

 

 

(روز قطعی جدال است آخـریـن رزم مـا

انترناسیونال است نجات انسـان هــا) 2