قسـم

 

 

قسم خوردم بر تو من ای عشق      کـه جـان بــازم در ره ات ای عشـــق

(نیـــارزد جــــان در رهـــی والا         که ناچیز است هدیه ای ای عشق) 2

 

بــه خـــون پــــاک شهیــدان ات        بــــه قلـــب پـــرخـــون ایــــن ملــــت

)نگیـرد ایــن شعلـه خـامــوشـی      فــروزد از هــر کــران ای عشــق) 2

 

گمـان بـردنـد شعلـه مــی میــرد      بســــاط ظلــــم ریشــــه مـــی گیــــرد

(نخشکد آن شاخـه ی سـرسبــز     کــه آب از خــون شهیـدان خـورد) 2

 

زهر برگی که اش به خاک افتــد       هــــزاران ســـــرو چمــــــن رویــــــد

(پــدیـــد آیــــد جنگلـــی انبــــوه       زنیــروی قهــر خلــق ای عشــق) 2