فـدائـی

 

 

 

فدائی، فدائی            فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی            فدائی فدای رهائـی خلـق

 

ستیزت فروزان و خشم تو سوزان

شدت پیشه اندیشه ی تیـره روزان

 

(سلاح ات خروشنده، خون تو جوشنده، عزم تو فتح نهائی خلق) 2

 

فدائی، فدائی                  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی                  فدائی فدای رهائـی خلـق

 

زعـزم رهـائــی ایــران خــویــش و

به شادی فدا می کند جان خویش و

 

(سپهری خلق و کریمـی خلـق و رضـائـی خلـق و صفـائـی خلـق) 2

 

فدائی، فدائی                  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی                  فدائی فدای رهائـی خلـق

 

نهـال رهـائـی شکـوفــان کنــم مــن

به کین خواهی توده طوفان کنم من

 

(کلام ام فدائی، مرام ام فدائی و نام ام فدائی            فــــدائــــی خلـــق) 2

 

فدائی، فدائی                  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی                  فدائی فدای رهائـی خلـق