ای رفیقــان

 

 

 

(ای رفیقــــــــان    قهـرمـانـان) 2

 

(جان در ره میهن خود بدهیم                      بــی مهــابـــا) 2

 

 

 

از تــــــن مــــــا     خــون بــریــزد

از خــــون مـــــا     لالــــه خیـــــزد

 

(پـرلالـه و گـل بشـود همـه جـا                     چون گلستان) 2

 

 

 

چــون دمــاونـــد    ســرفـــرازیــــم

در ره خلـــــــــق   جــان ببــازیـــم

 

(یک پا ننهیـم قـدمـی بـه عقـب                   تــا دم مــرگ) 2

 

 

 

(در کوه و دشت    در بیــابــان) 2

 

(غران چو یکی شیری که رهـا                     گشتـه از بنـد) 2

 

 

 

(خلــــق ایــــران   همره ماست) 2

 

(زیـن رو وطــن ام آزاد و رهـا                        گـردد از بنــد) 2