آفتـاب کـاران جنـگل

 

 

 

سراومد زمستون                          شکفته بهارون

 

(گل سرخ خورشید بازاومد و شب شد گریزون) 2

 

کوه ها لاله زارن                           لاله هـا بیـدارن

 

(تو کوه ها دارن گـل گـل گـل آفتاب و می کارن) 2

 

توی کوهستـون دلـش بیـداره          تفنگ و گل و گندم داره می یاره

توی سینه اش جان جان جان         تـوی سینـه اش جـان جـان جـان

(یه جنگل ستاره داره        جان جان                        یه جنگل ستاره داره) 2

 

تکرار متن فوق

 

 

 

سراومد زمستون                          شکفته بهارون

 

(گل سرخ خورشید بازاومد و شب شد گریزون) 2

 

لبش خنده ی نور                         دلش شعله شـور

 

(صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور) 2

 

توی کوهستـون دلـش بیـداره          تفنگ و گل و گندم داره می یاره

توی سینه اش جان جان جان         تـوی سینـه اش جـان جـان جـان

(یه جنگل ستاره داره        جان جان                        یه جنگل ستاره داره) 2